Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacy-beleid onder deze tekst.

Gegevensbeheerder:

Dr. Frank Buschmann, TEVARIS® GmbH
Krahnendonk 119
41066 Mönchengladbach

Foon: +49 (0)2161 / 46 88 65 73
Fax: +49 (0)2161 / 46 88 65 55
E-Mail: f.buschmann@tevaris.de

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld die u ons mededeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer we de website bezoeken door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat voor verdere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Denk hierbij aan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is bedoeld om het contract ten opzichte van onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (art. 6 par. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 par. 1 lit.f DSGVO).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract gesloten voor orderverwerking met onze hoster.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacy-beleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adres
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH

Peter Schlipkoeter
Voltastr. 2
41061 Mönchengladbach

Tel.: 0049 2161 / 25 52 401
Fax: 0049 2161 / 25 524 39
E-mail: info@mgmg.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 Lit. e of f DSGVO, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De desbetreffende rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacy-beleid. Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bepaling onder art. 21 sec. 1 DSGVO).

Als uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bepaling onder art. 21 sec. 2 DSGVO).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep in te stellen doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke of beschikbare rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken automatisch te laten verwerken op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract dat aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het slotsymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over persoonsgegevens op het adres dat in het colofon staat.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering beperking van de gegevensverwerking aanvragen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van te verwijderen.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen de boventoon voeren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
 • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor verweer, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of er een automatische oplossing wordt geboden door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze functies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijvoorbeeld voor winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 sec. 1 lit. f DSGVO, zover verder geen andere rechtsgrondslagen aangegeven worden. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is aangevraagd, wordt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 sec. 1 lit.a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Moment van serveraanvraag
 • IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens worden niet verricht met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 sec. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief eventuele persoonsgegevens (naam, verzoek) die daaruit voortvloeien, door ons opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van uw verzoek. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 sec. 1 lit. b DSGVO, op voorwaarde dat uw verzoek gerelateerd is aan de nakoming van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de onderzoeken gericht aan ons (art. 6 sec. 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit.een DSGVO) als dit is opgevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaarperiodes, blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de web analytics service Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 sec. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit.een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepbaar.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringfunctie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten over websiteactiviteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van data

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over de manier waarop Google u met gebruikersgegevens omgaat zie het privacybeleid van bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking en volledig implementeren van de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten gesloten met Google bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur

Gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-id’s (bijvoorbeeld gebruikersnaam) of advertentie-id’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies,Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Plug-ins en tools

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om een uniforme weergave van lettertypen te bieden. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in hun browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Deze zullen Google informeren dat deze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 sec. 1 lit.f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacy-beleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en goed voor een eenvoudige zoektocht naar de plaatsen die door ons op de website worden aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit.f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit. een DSGVO; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Raadpleeg het privacy-beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de voor meer informatie over de manier waarop u met gebruikersgegevens omgaat.